Choć umowa zlecenie należy do umów cywilnoprawnych (potocznie zwanych „śmieciowymi”), osoby pracujące w ten sposób mogą liczyć na opłacenie wszystkich składek ZUS i składki zdrowotnej. W rezultacie umowy te stały się bardziej atrakcyjne dla pracowników, choć nadal daleko im do tradycyjnej umowy o pracę, która gwarantuje prawo do urlopu czy dodatkowych świadczeń. W ramach umowy zlecenia pracownik zobowiązuje się do sumiennego wykonania określonej czynności, choć efekt końcowy tych działań jest kwestią drugorzędną. Zapłata wynagrodzenia z reguły następuje po okazaniu rachunku, który może sporządzić zarówno zleceniobiorca, jak i zleceniodawca. Jednak to do zleceniodawcy należy obowiązek odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy, a zleceniobiorca musi jedynie uwzględnić dochód z umowy w rocznym zeznaniu podatkowym. Pomimo powszechności tej formy współpracy, nadal wiele osób nie wie, jak powinna zostać rozliczona umowa zlecenie – jaki PIT trzeba wypełnić i jakie dane uwzględnić w formularzu?

Rozliczenie umowy zlecenia  – jaki PIT musi wypełnić zleceniobiorca?

calculator-385506_1280 (1)Rozliczając umowę zlecenie, pracownik (zleceniobiorca) wykazuje dochód na standardowym formularzu PIT-37. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy wartość umowy nie przekracza 200 zł. Wówczas pracodawca odprowadza zryczałtowany podatek dochodowy (18%), a pracownik nie musi wykazywać dochodu w zeznaniu rocznym. Nawet jeśli w danym miesiącu wykonał kilka zleceń, z których żadne nie przyniosło więcej niż 200 zł dochodu, umowy nie ulegają zsumowaniu i nie trzeba uwzględniać ich w formularzu.

W pozostałych przypadkach przychody z tytułu umowy zlecenia wykazuje się w części C.1 w wierszu nr 3 – „Działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art.13 ustawy (w tym umowy o dzieło i zlecenia)”, w pozycjach nr 47-51. Jeśli wynagrodzenie pracownika przysługuje z tytułu praw autorskich, umowę zlecenie rozliczamy w wierszu 4 – „Prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18. ustawy”, w pozycjach nr 52-56.

O ile zleceniobiorca nie wykonuje zlecenia na rzecz swojego pracodawcy, umowa zlecenia wymaga odprowadzenia składek ZUS i na ubezpieczenie zdrowotne. W tej sytuacji składki na ubezpieczenia społeczne wykazujemy w części D – „Odliczenia od dochodu”, z kolei składkę zdrowotną w części F – „Odliczenia od podatku”.

Umowa zlecenie – jaki PIT wypełnia zleceniodawca?

Rozliczenie umowy zlecenia należy sporządzić na podstawie formularza PIT-11, który zleceniodawca powinien przesłać do urzędu skarbowego w terminie do ostatniego dnia stycznia lub lutego oraz do pracownika najpóźniej do końca lutego. Formularz powinien zawierać następujące dane: wysokość przychodu, wysokość kosztów uzyskania przychodu, wysokość zaliczek pobranych na podatek dochodowy oraz wysokość składek pobranych na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli przychody z umowy zlecenia pochodziły z tytułu praw autorskich lub pokrewnych, koszty uzyskania przychodu wynoszą 50%. W pozostałych przypadkach stosuje się stawkę 20%.

[Głosów:1    Średnia:3/5]