Badanie sprawozdania finansowego, potocznie zwane audytem finansowym, jest przeprowadzone przez biegłego rewidenta raz w roku. Jakie jednostki podlegają takiemu badaniu? Co jest jego głównym celem?

Jednostki podlegające audytowi finansowemu

Audyt finansowy powinien zostać przeprowadzony co roku w:
– bankach,
– kasach oszczędnościwo-kredytowych,
– zakładach ubezpieczeń,
– zakładach reasekuracji,
– przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem papierami wartościowymi,
– przedsiębiorstwach funkcjonujących w oparciu o przepisy dotyczące funduszów inwestycyjnych,
– spółkach akcyjnych.

Ponadto audytowi poddać się muszą przedsiębiorstwa, których roczny dochód wynikający ze sprzedaży towarów i usług przekroczył w przeliczeniu na polską walutę pięć milionów euro oraz firmy zatrudniające powyżej pięćdziesięciu osób w pełnym wymiarze godzin. Audyt finansowy jest konieczny również w przypadku firmy, której suma aktywów na koniec roku obrotowego była większa lub równa dwóm i pół miliona euro (w przeliczeniu na złotówki).

Cel audytu finansowego

Audyt finansowy przeprowadza się w celu weryfikacji stanu finansowego danego przedsiębiorstwa. Biegły rewident powołany do sprawowania kontroli nad firmą ma za zadanie sprawdzić sprawozdania finansowe dostarczone przez przedsiębiorstwo, jak również zapoznać się z pozostałymi dokumentami. Na podstawie wydanej przez niego opinii przedsiębiorstwo jest dopuszczane do prowadzenia dalszej działalności. Jednym z warunków dopuszczenia jest pozytywna prognoza odnośnie do rzeczywistego stanu finansowego firmy, według której nie jest ona zagrożona utratą płynności finansowej w przeciągu nadchodzących dwunastu miesięcy.

Co więcej, przeprowadzenie audytu finansowego ma również zweryfikować, czy przedstawione przez przedsiębiorstwo sprawozdanie finansowe jest zgodne ze stanem faktycznym oraz czy spełnia warunki Międzynarodowego Standardu Rachunkowości, jak również czy jest ono zgodne z obowiązującymi przepisami prawa gospodarczego (w szczególności założeń ustawy o rachunkowości).

Indywidualna decyzja przedsiębiorcy

Coraz częstszą praktyką wśród właścicieli prywatnych przedsiębiorstw jest dobrowolne poddanie się audytowi finansowemu. Decyzję taką podejmują również zarządcy uczelni, organizacji pozarządowych czy charytatywnych.

W ich intencji leży przede wszystkim usprawnienie procesów kontrolnych związanych z finansami, jak również zwiększenie wydajności, intratności i efektywności podejmowanych przez nich samych działań.

Artykuł powstał we współpracy z GLC

[Głosów:1    Średnia:5/5]