W rzeczywiści nie ma takiego świadczenia jak „renta chorobowa” – ZUS stosuje termin „renta z tytułu niezdolności do pracy”. Za niezdolną do pracy ZUS uznaje osobę, u której doszło do naruszenia sprawności organizmu, wskutek czego osoba ta nie może kontynuować pracy zarobkowej. Całkowita niezdolność do pracy oznacza brak możliwości do podjęcia jakiejkolwiek pracy, z kolei częściowa niezdolność odnosi się do pracy zgodnej z wykonywanym zawodem. Sprawdź zatem, kiedy przysługuje Ci renta chorobowa i ile wynosi wysokość świadczenia.

Komu przysługuje renta choroba z ZUS

Wniosek o rentę chorobową z ZUS może złożyć osoba, która została uznana za niezdolną do pracy na mocy opinii wydanej przez lekarza orzecznika ZUS. Jednak udowodnienie złego stanu zdrowia to nie jedyny wymóg, który musi spełnić potencjalny rencista. ZUS weźmie również pod uwagę okres zatrudnienia przypadający w czasie utraty zdolności do pracy – w tym okresy składkowe i nieskładkowe. Minimalny staż uprawniający do renty chorobowej wynosi:

  • 1 rok, jeśli do utraty zdolności do pracy doszło w wieku 20 lat
  • 2 lata, jeśli do utraty zdolności do pracy doszło w wieku 20-22 lata
  • 3 lata, jeśli do utraty zdolności do pracy doszło w wieku 22-25 lat
  • 4 lata, jeśli do utraty zdolności do pracy doszło w wieku 22-30 lat
  • 5 lat, jeśli do utraty zdolności do pracy doszło w wieku powyżej 30 lat

Co ważne, niezdolność do pracy powinna powstać w okresach składkowych (np. zatrudnienie) lub nieskładkowych (np. zasiłki chorobowe, świadczenia rehabilitacyjne), albo do półtora roku od zakończenia okresu składkowego lub nieskładkowego.

Renta chorobowa ZUS – jak złożyć wniosek?

money-661584_1280 (1)Renta chorobowa z ZUS nie jest przyznawana z urzędu, jednak na wniosek potencjalnego rencisty lub jego pełnomocnika. Do składania wniosku o rentę służy formularz ZUS ERN, który można złożyć osobiście w siedzibie ZUS-u właściwej dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Jeśli dysponujesz certyfikowanym podpisem kwalifikowanym, wniosek możesz wypełnić przez Internet i przesłać go na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS-u. Oprócz wniosku zainteresowany musi dostarczyć do ZUS-u niezbędne dokumenty potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe, zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu oraz dokumentację medyczną.

Ile wynosi renta chorobowa z ZUS?

Aby ustalić, jak wysoka przysługuje Ci renta chorobowa, ZUS ustala najpierw wysokość renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Na kwotę świadczenia składa się:

  • 24% kwoty bazowej, czyli średniego wynagrodzenia bez składek na ubezpieczenia społeczne
  • po 1,3% postawy wymiaru za każdy pełny miesiąc okresów składkowych
  • po 0,7% podstawy wymiary za każdy pełny miesiąc okresów nieskładkowych
  • po 0,7% podstawy wymiaru za każdy rok stażu hipotetycznego (liczba lat brakujących do 25-letniego stażu ubezpieczenia, liczona od dnia złożenia wniosku do osiągnięcia 60 r.ż.)

Tak wyliczona suma przysługuje osobom z całkowitą niezdolnością do pracy. W razie częściowej utraty zdolności, ZUS przyznaje 75% tej kwoty.

[Głosów:0    Średnia:0/5]